تداوم بازداشت نمايندگان حزب ديموكراتيك خلق ها

تداوم بازداشت نمايندگان حزب ديموكراتيك خلق ها

طبق گزارشی كه به جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده است ، امروز صبح پليس انكارا با يورش به سالن ” آموزش سنديكايي”نماينده ى حزب ديموكراتيك خلق ها عايشه آجار باشران را بازداشت كرد.

نامبرده نماينده پارلمانی شهر اليح شمال کوردستان از ليست HDP ميباشد ، پليس بعد از بازداشت این نمایندە پارلمانی کورد ، نامبردە را به مركز امنيت انكارا منتقل کردە است.
هم اکنون چندها تن از نمایندگان پارلمانی شمال کوردستان، روسای شهرداریها، فعالان سیاسی، مدنی ، روزنامەنگاران و مردم معترض در زندانهای ترکیە هستند.
احمد ترک، فلکناز اوجای، گولتن کشاناک، صلاح الدین دمیرتاش، فیگن یوکسکداخ، لیلا دمیرل و… از جملە چهرەهای شناختە شدە سیاسی کورد هستند کە هم اکنون در زندان حکومت ترکیە هستند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان