بیکاری در استان سنە از مرز ٤٥ درصد گذشت

بنابە گزارشی کە از جمعیت حقوق بشر کوردستان ، دریک جلسە متشکل از مدیران و نمایندگان  انتصابی جمهوری اسلامی  ایران در استان سنە ، سید احسن علوی گفت؛ امار بيكارى در شهـرهـاى  استان سنە  به مرز ٤٥٪‏ رسيده است.

در همین رابطە چندی پیش مرکز امار ایران استان کرماشان و ایلام را بە عنوان استانهایی اعلام کرد کە بیکاری در این استانها از دیگر استانهای جغرافیای سیاسی ایران بالاتر است.

جمهوری اسلامی ایران با سیاستهای تبعیض امیز در بخشهای اقتصادى،  كشاورزى، صنعت و خدمات  توانستە است مشکلات فراوانی را برای شهروندان ایجاد کند  بە عنوان مثال میتوان بە بخش کشاورزی اشارە کرد کە  کارشناسان مسائل  کشاورزی در شرق کوردستان معتقدند کە  این بخش از نظر توسعە افت فراوانی  داشتە است. این در حالی است کە سالانه سە  میلیارد وسیصد  میلیون مترمکعب آب در سدهای استان سنە  ذخیره  میشود و سهم شهروندان استان سنە  از این میزان تنها آبیاری دو هزار و هفتصد هکتار است،   و بقیە ان بە پنج استان غیر کوردستانی در مرکز جغرافیای سیاسی ایران  انتقال دادە میشود.

در همین رابطە  میتوان بە شرايط كارگران  و بیکاران در شرق کوردستان اشارە کرد کە بسيار بدتر  و سخت تر از گذشتە شدە است  کە  عواقب اجتماعى و اقتصادى بيشمارى را از جمله امار سرسام اور طلاق ،  اعتياد ،  بزهـكاريهـاى اجتماعی  و خودکشی  را بدنبال داشتە است.

از سوی دیگر    رشد صعودی کودکان کار در شرق کوردستان میتوان اشارە کرد کە    دختران و پسران خردسال كه به جاى رفتن به مدرسه و اموختن علم و دانش،  مجبور بە  كارهـاى كاذبى هچون دستفروشى، جمع اورى زباله هـا، وقاليبافى در شرايط بسيار خطرناك  شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان