اعتراض کارگران شهرداری کوزران

بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان روز سه شنبه ٢١ دیماه تعدادی از کارگران فضای سبز شهرداری کوزران از توابع کرماشان خواستار دریافت حقوق معوقه خود از شهرداری این شهر شدند.

در گزارش امدە است کە  دستمزد کارگران از پنج ماە پیش پرداخت نشدە است این درحالیست کە دستمزد انها بسیار ناجیز وفقط کفاف بخشی از هزینەهای زندگی انها میباشد.

یکی از این کارگران اعتراضی  به گزارشگر حقوق بشر  گفت کە ما  کارگران فصلی و روزمزد مشغول به کار در واحدهای خدماتی و فضای سبز بدون دریافت حق بیمه و دفترچه تامین اجتماعی ماندەایم زیرا کە شهرداری حق بیمه ما را بە ادارە بیمە پرداخت نکردەاست. این کارگر همچنین گفت کە  ما را بە دلیل مسائل مذهبی استخدام نمی کنند. و  بە عنوان  کارگر فصلی هر وقت نیاز داشتە باشند استخدام میکنند و هر بار باید مدتها دنبال اخذ مزایا و حقوقمان باشیم.

شایان ذکر است کوزران  بیشترین جمعیت پیروان اێین یارسان را در شرق کوردستان در خود جای دادە است.  پیروان این آیین از استخدام در مشاغل رسمی محروم هستند و سیاستهای تبعیض آمیز  ملی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی حکومت  جمهوری اسلامی ایران  نسبت بە شهروندان این مناطق مانع رشد و توسعە شدە است . آمارمعتادان نسبت به سالهای گذشته فروانتر  ونرخ رشد بیکاری به شکل تعجب آوری سیرصعودی پیدا کردە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان