اعدام یک شهروند کورد در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران

یک زندانی کورد در زندان رشت به دار آویخته شد.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: طی هفته گذشته یک زندانی کورد به نام محمد زبردست اهل شهرستان بوکان در شرق کوردستان به اتهام حمل مواد مخدر در زندان «لاکانِ» رشت اعدام شد.

گفته‌شده است: محمد زبردست اهل روستای علی‌آباد بوکان همراه پدرش برای امرارمعاش و کار در مدرسه پسرانه سعدی در رشت سرایدار و آبدارچی بوده است. وی سال ۱۳۹۰ به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و مدتی بعد از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد.

لازم به یادآوری است در سال خورشیدی جاری با توجه به گزارش‌های جمعیت حقوق بشر کوردستان، حداقل ۱۲۰ مورد حکم اعدام شهروندان کورد توسط جمهوری اسلامی ایران با عناوین و اتهامات مختلف بە اجرا گذاشتە شدە است.

انتقال و اجرای پرشمار حکم اعدام محکومان مواد مخدر در زندان‌های مختلف ایران در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیە اروپا و سازمان ملل متحد در بیانیه‌های جداگانه از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران گفته و اعلام کردند کە با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالفاند.

بە همین دلیل مجلس جمهوری اسلامی ایران در ماە گذشتە یک‌فوریت طرح حذف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر را تصویب کرد. هم‌چنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه از او خواسته بودند اجرای حکم اعدام حدود پنج هزار زندانی محکوم‌به اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر را تا بررسی طرح مورداشاره متوقف کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان