زندانی سیاسی دیگر بە اعتصاب غذایش پایان داد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است سهیلا مینایی زندانی سیاسی در زندان کرمان پس  از ۶ روز، با  اصرار مادرش به اعتصاب غذایش پایان داد.

سهیلا ۲۷ ساله  اهل دیواندره  در روز ۱۱ دی ماه اعلام  کرده بود  کە  در اعتراض بە  ضرب و شتم و هتک حرمت وی  از سوی چند تن از ماموران زندان کرمان دست بە اعتصاب غذا ميزند.

سهیلا مینایی در روز ۱۹ مرداد سال١٣٩٤   در ساعات پایانی شب  توسط مأموران اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر دیواندرە  دستگیر شد.

پدر وی در مورد نحوە دستگیری سهيلامیگوید :کە  خانه خواهرم بود٬ مامورین  با زور از من خواستند تا زنگ بزنم تا به منزل برگردد، دم در خانه مان به او چشم بند و دستبند زدند  یک روز به من زنگ زدند وگفتند دخترت پیش ماست بیا اطلاعات٬ رفتم ولی اجازه ندادند با او ملاقات کنم .

ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران  در دیواندرە او را  ۵۰ روز در انفرادی  مورد بازجویی قرار داد و سپس  ۴ماه در زندان جمهوری اسلامی ایران در  دیواندره در بلاتکلیفی به سر برد سپس  توسط دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران  در سنندج  به اتهام  ارتباط با یکی از احزاب کوردستانی  به ۳ سال حبس و تبعید محکوم گردید و او را بە زندان کرمان انتقال دادند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان