حسن رستگاری در سلول انفرادی بە کما رفتە است

حسن رستگاری مجد، در سی و یکمین روز اعتصاب غذای اعتراضی علیرغم اینکە بە کما رفتە است همچنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان:حسن رستگاری مجد، در اعتراض  بە احکام  دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران از روز شنبه سیزدهم آذرماه سال جاری دست به اعتصاب غذا زده بود کە  امروز بە کما رفت.

او در نامه‌ای  نوشتە بود کە  مسئولیت جان وی بە عهدە مسئولین زندان و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران  است، کە  این نامە را بە کنسولگری ترکیە در شهر ارومیه هم ارسال کردە است. بلافاصله مسئولین زندان او را در روز ۱۵ آذر ماە بە سلول انفرادی انتقال دادند.

چندی پیش  مسئولین زندان ارومیه  با وی دیدار بەعمل آوردند و بە وی گفتە بودند سه پرونده‌ای که در زندان برای وی تشکیل‌شده را می‌توانند كارى كنند اما برای محکومیت اصلی نمی‌توانند کاری انجام دهند.  و  قول پیگیری داده بودند  و از او خواستە بودند بە اعتصابش پایان دهد  اما حسن  رستگاری گفته بود تا گرفتن نتیجه اعتصابم را ادامه خواهم داد.

حسن رستگاری بە اتهام عضویت در حزب کارگران کوردستان از سوی دادگاه انقلاب شهر ارومیه به ۱۵ سال زندان  محکوم کە این حکم در دادگاه تجدیدنظر تائید شده است، در پرونده دیگر با اتهام  جعل شناسنامه  بە ۳ سال و به اتهام عبور غیرقانونی از مرز  بە ۳ سال و به اتهام اقامت غیرقانونی در ایران نیز  بە ۳ سال زندان  محکوم شدە است. او این اتهامات را هیچ‌گاه نپذیرفته و دادگاه‌هایش را ناعادلانه قلمداد کردە است.

این زندانی سیاسی کورد، سه پرونده جدید نیز در زندان برایش تشکیل‌شده است مبنی بر اخلال درنظم زندان، تبلیغ علیه نظام و دیگری شاکی خصوصی کە در شهریورماه سال جاری بە  اتهام تبلیغ علیه نظام به یک‌ساله زندان دیگر محکوم شد.

او در حال حاضر دو پرونده دیگر یکی با اتهام اخلال در زندان و دیگری یک شاکی خصوصی دارد. این زندانی سیاسی چندین بار توسط مسئولین زندان و یا به تحریک آنان، توسط زندانیان عادی مورد ضرب و شتم قرارگرفته  است و  از سال ١٣٩٣ تاکنون مدت زیادی در سلول انفرادی نگهداری شدە است.

حسن رستگاری ۴۳ سال دارد و از شهروندان شمال کوردستان است وی در تاریخ ۵ آبان ماه سال ١٣٩٣ در شهر ارومیه دستگیر شد  او همچنین از ناراحتی قلبی و بیماری آسم رنج می‌برد و تاکنون از رسیدگی پزشکی مناسب برخوردار  نبودە و از سوی پزشک بهداری نیز با او بدرفتاری شدە است.

 

جمعیت حقوق بشر كوردستان