٣٥ دانش آموز بانه ای در دورەی ابتدایی ترک تحصیل کردند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر رسیدە است رضا خضری مدیر آموزش و پرورش شهرستان بانه گفت  درسال جاری در شهرستان بانه ٣٥ دانش آموز در دوره ابتدایی ترک تحصیل کردند.  و ١٦ درصد از شهروندان بانەایی بی سواد میباشند

در گزارش امدە است کە در شهرستان بانە حدود ١١ هزار نفر افراد بی سواد در  بین سنین ١٠ تا ٤٩ سال وجود دارد. کە حدود ٦ هزار نفر از انها در شهر بانە و ٥ هزار نفر از انها در روستاهای اطراف بانە زندگی میکنند.

بسیاری از جوانان بانەایی بە شغل کولبری مشغول هستند  در سال جاری در راىطە با بستن بازارچەهای مرزی  یکی از نمایندەگان جمهوری اسلامی ایران گفت کە بە دلیل بستن بازارجەهای مرزی بیش از نیمی از جوانان بانەایی بیکار شدەاند و طبق  مرکز امار ایران نرخ بیکاری زنان جوان ١٥ تا ٢٤ سالە در استانهای ایلام ، کرماشان و کوردستان بیش از ٤٧،٣ درصد است. همچنین  ازدواج زودهنگام دختران یکی دیگر از دلایل مهم ترک تحصیل دختران است

بانه یکی از شهرهای استان کوردستان واقع در مرز  غربی جغرفایای سیاسی جمهوری اسلامی ایران  در دامنۀ شمالی رشته کوه‌های زاگرس قرار گرفته‌است. بانه  دارای جمعیتی در حدود ٩٠ هزار نفر میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان