جوان ١٦ سالە توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بە قتل رسید

طبق گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان اوزجان خدایی کوران فرزند حاتم نیمە شب گذشتە پنجشنبە ٢ دی ماە توسط نیروهای نظامی جمهوری جمهوری اسلامی ایران در منطقە ماکو بە قتل رسید.

در گزارش امدە است کە اوزجان  ١٦ساله اهل روستاى كوران از توابع صواى برادوست اورميه  کە بە دلیل فقر و نداری خانوادە بە شغل کولبری مشغول بود. همچنین امدە است کە پدر وی مدتی پیش فوت کردە بود و او بە عنوان نان اور خانوادە خود بە این شغل پر خطر روی اوردە بود.

با توجە بە امار جمعیت حقوق بشر کوردستان درسال ابتدای ٢٠١٦ تا کنون ٤٠  کاسبکار و کولبر کورد با شلیک مستقیم  نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران  جانشان را از دست دادە، ٣٠ نفر زخمی  و  ۱٢نفر در رودخانەها  و یا در زیر بهمن های برف و یخبندان و سقوط از کوە جان خود را از دست دادەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان