درآمد سرانه استان کردستان کمتر از متوسط كشوری است.

احمد رشیدی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان  روز یکشنبه در جلسه طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار گفت: کردستان از حیث تولید ناخالص در کشور در رتبه 26 قرار دارد و درآمد سرانه استان کمتر از متوسط کشوری است. همزامان محمدسعید نقشی‌زادیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کردستان گفت: نرخ بیکاری در کردستان بیش از سایر استان‌های کشور بوده و این درحالی است که سرانه تولید ناخالص ملی استان نیز نسبت به دیگر استان‌ها پائین است.

بیکاری و عدم وجود شغل های مناسب،   تبعیض دستگاەهای دولتی در هنگام استخدام نیروی کار. مهاجرت بی رویە روستاییان بە دلیل تبعیضهای دستگاەهای دولتی بە روستایان در کردستان در بە اجرا درآوردن امکانات  مدرن برای بهرە برداری از زمینهای کشاورزی، دید امنیتی  نسبت بە مردم کردستان حتی بە  کسانی کە سالهاست با حکومت ایران همکاری میکنند،  تبعیض در سرمایە گذاری در مناطق  شرق کردستان و نبود زیرساخت های مالی در جهت  رشد و توسعه اقتصادی، همە و همە سبب بیکاری  ، فقر وناتوانی اقتصادی در  شرق کردستان می باشد کە در این میان در چند ماە اخیر بیشتر از همیشە چهرەی  ان درکلان شهرهایی همچون سنندج ، کرمانشاە ، ایلام ، مهاباد و اورمیە بە خوبی دیدە می شود و دراین راستا میتوان بە وفور جوانان و حتی زنانی را مشاهدە کرد کە در کنار  پیاده روها  در مراکز این شهرها  بە دستفروشی مشغولند.  اعتراضات مردم این شهرها بە دولت و گفتگوهای خیابانی مردم با همدیگر مسولین دولتی را کمی مغشوش کردەاست و این است کە در اینجا و آنجا قولهایی از جملە اینکە کردستان بە عنوان پیلوت برای سرمایە گذاری درازمدت ٢٠ سالە با طرحهایی کە میتوان اقتصاد کردستان را بە سطح بهتری هدایت کند و یا اینکە پولهایی کە دربانکهای جهانی مسدود بودند بە استانهای محروم از جملە کردستان تعلق پیدا میکند و همچنین دستور مسولین  شهرداریها  با  اقدامات وسیعی  در جهت جلوگیری از کسابت دستفروشان در مراکز این شهرها  بعمل امدە است و از طرفی با  تبلیغات وسیعی در تعداد زیادی از خبرگزاریهای دولتی در مطالب متعددی سعی بر آن  شدە است کە  این دستفروشان کنار پیادە روها را سرمایەدارانی معرفی کنند کە پولهای کلان در بانکها دارند تا بدینوسیلە  در هنگام ضرب و شتم دستفروشان به دست مامورین،  مردم بە اعمال  شهرداریها در این رابطە اعتراض نکنند و همچنین بدین وسیلە بتوانند چهرە فقر ، تبعیض و بیکاری را در سطح شهرهای کردستان  در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی کمرنگ نمایند.

بعضی از آمارهای دولتی  بیانگر آن است که ٢٧،٩ درصد از مردم کاری کردستان  در شرق کردستان بیکار هستند این در حالی است کە  بسیاری از کارشناسان  معتقدند آمار بیکاری استان کردستان   بیش از این ارقام است. لازم بە یاد آوریست کە ظرفیت و پتانسیل های جغرافیایی و قشر تحصیل کردەی  توانا  و مستعدی در شرق کردستان موجود است کە در کمتر استانهای ایران موجود می باشد اما با وجود این استان کردستان در سطح فقیرترین و کم درآمد ترین استانهای ایران بشمار میاید.

جمعیت حقوق بشر کردستان

2016.01،25