مركز درمان استان كرماشان نزديک به هفت ماه ” كارانه ” نگرفته اند

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، نزديك به هفت ماه است كه پرستاران بخش بهزیستی و بیمارستان استان كرماشان، قسمتى ازحقوق خود را كه “كارانه ” ناميده ميشود دریافت نکردەاند.

يكى از أعضاء انجمن پرستارى دراستان کرماشان گفت کە كه تعداد پرستارانی کە کارانە دریافت نکردەاند ٣٠٠ نفر میباشد.

“كارانه” همان درآمديست كه شركتها و كومپانيها از پرستاران وکارمندان درآمد داشته کە میبایست ماهانە بين كارمندان تقسيم كنند پرستاران نامبردە میبایست حدود ٣٥٠ هزار تومان در ماە بالغ بر حقوق خود دریافت مینمودند کە بعد از گذشت هفت ماە هنوز این مبلغ را دریافت نکردەاند.

لازم به ذكر است كه سيستم ادارى حكومت جمهورى اسلامى ایران بزرگترين دستگاەهی میباشد کە کارمندان و پرستاران بیمارستانها و مراکز بهداشتی را ادارە میکنند. و هيچ پيمانكار ديگرى توان رقابت و انجام كارها را همانند حكومت ندارد.

حکومت با سیاست عدم پرداخت بە موقع حقوق ومزایای کارمندان، میتواند ازپس انداز این مبالغ هنگفت درآمد بیشتری از ناحیه‌ء بهرەء بانگها کسب نمایند.کارگران و اقشار زحمتکش، و در این میان پرستاران، با کمترین دستمزد و با کار و زحمت و عرق خویش، بیشترین تولید سود را به‌ سیستم اقتصادی ازکارافتاده‌ء ایران میرسانند.اما همواره‌ بیشترین زیانها از ناحیه‌ء سونامی اقتصادی، نصیب آنان میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان