حداقل ٢٠ راس قاطر در دو روز تیر باران شد

بە گزارش جمعیت عقوق بشر کوردستان در اوائل شب دوشنبە  ١٥ اذر ماە ٧ راس قاطر کاسبکاران  در حوالی روستای گناو از بازارچە مرزی  بسطام بين جاده سقز به مريوان توسط  نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تیرباران شدند.

همچنین در هام روز در اوائل بعداظهر در حولی برجک در اطراف روستای سیف منطقەی كولە كەملان  ٥ راس قاطر دیگر توسط  نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران تیرباران شدند.

و در روز شنبه ١٣ آذر در بلوکه شکیا در  بازارچە مرزی بسطام ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  ۸ رأس از قاطر دیگر را تیرباران کردند.

یکی از روستاییان کە بە شغل کاسبکاری مشغول است بە جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت کە نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران هر کجا قاطر ویا حیوانات باربری ببیند انها را در  جا تیرباران میکنند. او در ادمە گفت کە ما بە مامورین گفتەایم کە  بسیاری از این حیوانات باربری برای کارهای کشاورزی از انها استفادە میشود ولی مامورین میگویند فرقی نمی کند دستور از مرکز امدە است رفت امد با  حیوانات باربر در فصل زمستان در این مناطق ممنوع است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان