فعال مدنی کورد در مریوان بازداشت شد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است روز دوشنبە ١٥ اذرماە   ارام فتحی فعال مدنی در شهرستان مریوان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این شهر بازداشت شد.

در گزارش امدە است کە پس از بازداشت وی خانوادە او بە  ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این شهرر مراجحە کردند اما  تاکنون از دلیل بازدشت شدن وی و محل نگهداری وی خبری بدست نیاوەردەاند.

یکی از اشنایان  ارام بە جمعیت حقوق بشر کردستان گفت کە از زمانی کە وی در دانشگاە پیام نور مریوان مشغول تدریس زبان کوردی  بود تاکنون ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی دنبال بهانەایی میگشت کە وی را بازداشت کند. لازم بە یاداوریست او از  فعالین محیط زیست مریوان  و بە مدت  ٣ سال در دانشگاه پیام‎ نور مریوان مشغول تدریس زبان کردی بودە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان