جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

موسی محمدی   ٩ روز در اعتصاب غذا

‎طبق گزارشى كه به دست جمعيت حقوق بشر کوردستان رسيده است،  پناهجوی کورد موسی محمدی  در محل نگهداری پناهندەگان اخراجی  فینلاند جهت  اخراج بە ایران  از روز ٢٩ نوامبر تاکنون  در اعتصاب غذا بسر میبرد. و در این مدت فقط یک بار توسط بهداری زندان مورد معاینە قرار گرفتە شدە است.

در گزارش امدە است کە موسی در وضعیت جسمانی ناخوشایندی قرار دارد همچنین ادارە مهاجرت فینلاند تاکنون  حاضر بە تغییر قرار اخراج وی نشدە است.

موسی محمدی کە از فعال سياسي كورد اهل شرق كوردستان میباشد،  در سال ٢٠٠٩ بعد از تحمل چند ماە زندان در زندانهای جمهوری اسلامی کە بە اتهام فعالیتهای سیاسی بازداشت  شدە بودبود،  موفق شد ایران را ترک و از کشور فینلاند تقاضای اقامت و پناهندگی سیاسی  کند. اما در طی این مدت ادارە مهاجرت فینلاند اجازە اقامت بە وی نداد و چند هفتە گذشتە دستور اخراج وی را صادر کردە است. لازم بە ذکر است کە  موسی محمدی طول اقامت خود در کشور فینلاند دریکی از کمیتەهای یک حزب سیاسی کوردستان فعالیت داشتە است.

اخراج پناهجویان بخصوص پناهجویان سیاسی  بر خلاف قوانین پناهندگی سازمان ملل متحد،  اتحادیه اروپا و قوانین داخلی  کشورهای اروپایی می باشد و در تعارض کامل  با کنوانسيون 1951 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان قرار می‌گیرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

مجروح شدن کولبر دیگری در سردشت

نغده؛ بی‌خبری از سرنوشت چند شهروند پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی ایران

دو کولبر در نقاط مرزی پیرانشهر و شنو زخمی شدند