شرق کوردستان برای حقوق ىشر

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است ایمان شکری اهل دهگلان که به اتهام قتل عمد به اعدام  محکوم شده بود  با رضایت بدون قید و شرط خانواده مقتول در روز شنبە ١٣ اذرماە  از اعدام نجات پیدا کرد.

در گزارش امدە است کە ایمان  فرزند احمد ۳۱ سالە  در دی ماه سال ۱۳۸۸ به اتهام قتل یکی از همسایه‌هایش در دهگلان دستگیر و در مهر ماه ۱۳۹۱ در شعبه ۲ دادگاه عمومی دهگلان به اعدام محکوم شده بود.  کە حکم  اعدام او در  دیوان عالی کشور نیز  به تأیید رسیده بود. روز شنبه ۱۳ آذر ماه خانواده مقتول با حضور در دادگاه بدون هیچ قید شرطی رضایت خود را اعلام کردند. وطبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران  از نظر جنبه عمومی جرمی کە وی مرتکب شدە بود مورد محاکمه قرارمیگیرد

یکی از فعالان مدنی کە در ارتباط با گرفتن رضایت از خانوادە مقتولین فعالیت دارد  گفت در چند سال گدشتە شهروندان کوردستان با تبلیغات وسیعی در ارتباط با بخشش  کسانی کە بە جرم قتل محکوم بە اعدام شدەاند و با ارتباط گیری با انها  توانستەاند جان تعداد زیادی از افراد محکوم بە اعدام را نجات دهند او همجنین اضافە کرد کە در این ارتباط اماری در دست نیست زیرا کە بسیاری از خانوادەهای مقتولین بدونە اینکە کسی با انها  در این رابطە ارتباطی برقرار کردە باشد  بە فرد مجرم رضایت میدهند.

خبرگزاریهای داخلی ایران در این مورد نوشتەاند کە در سال‌   ۱۳۹۲ تعداد ٣٧٥ مورد و در سال  ۱۳۹۳ تعداد ۳۹۵ و در ۶ ماه اول سال جاری شمسی ۲۵۱ نفر مورد بخشش خانوادە مقتولین قرار گرفتە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان