بازداشت مهندس صابر نادری در شهر قروە

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است صبح یکشنبە ۱۴ آذرماە سال جاری، نیروهای امنیتی اطلاعاتی شهر قروە در شرق کوردستان با یورش بە منزل مادری مهندس صابر نادری، مدیر شرکت شهیر نرم‌افزار پویا در شهر قروە، او را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

بە گفتە شاهدان عینی، نیروهای امنیتی ابتدا تمامی اطراف خانە را بە محاصرە در آوردە و سپس حدود ۲۰ نیروهای امنیتی بە طور هم‌زمان بعد از باز شدن درب منزل بە داخل خانە یورش بردە و تمامی اسباب و اثاثیە منزل مادری ایشان را بە هم ریختە و مورد بازرسی قرار می‌دهند. این نیروها برخلاف قوانین و ادعاهای خویش، بدون همراە داشتن نیروی زن بە بازرسی بدنی زنان خانوادە و وسایل شخصی آن نیز پرداختە و در مقابل اعتراضات اعضای خانوادە با تهدید اسحلە آنان را ناچار بە سکوت کردەاند.

نیروهای امنیتی پس از تفتیش و تفحص یک ساعتە، بدون اینکە بە هیچ مدرک و چیزی خاصی دست پیدا کنند، درنهایت دو لب تاب داخل خانە و لب تاب همسر ایشان، تلفن همراە تمامی اعضای خانوادە و تعدادی کتاب و جزوە را با خود می‌برند.

هم‌زمان با آن تعدادی از نیروهای امنیتی نیز بە شرکت شهیر نرم‌افزار پویا واقع در ابتدای خیابان شریعتی، طبقە دوم ساختمان سینا یورش بردە و بە بازجویی تمامی همکاران ایشان، بازرسی محل و کامپیوترها می‌پردازند.

باوجود تلاش اعضای خانوادە در طی دو روز گذشتە،  هیچ‌کدام از نهادی امنیتی شهر قروە حاضر بە پذیرش مسئولیت بازداشت ایشان نبودە و از دادن هر گونە خبری در مورد نهاد بازداشت کنندە، علت بازداشت و مکان بازداشت ایشان خودداری می‌کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان