كموسيون اروپا و سازمان ملل از سال 2015 به بعد حقوق بشر در سطح وسيعى در شمال كوردستا زير پانهاده شده است

طبق گزارش رسيده به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان كموسيون اروپا از توركيه ايراد گرفته و از زير پا نهادن حقوق انسانى كه حكومت توركيه درشمال كوردستان بصورت همه جانبه اى انجام ميدهد ايراد گرفته و همچنين سازمان ملل هم گفته كه در زندانهاى توركيه زندانيان شكنجه ميشوند.

يأس موزنيكس كوميسارياى حقوق بشر اروپا طى سخنانى گفته اند : اعلام منع رفت و امد در شمال كوردستان توسط حكومت توركيه غير قانونى و تاثير زيادى روي يك ميليون و600 هزار نفر درست كرده واز اين تعداد355  هزار نفر آواره شده اند. واز توركيه خواسته كه طبق معيارهاى  حقوق بشر جهانى رفتار كند.

طبق گزارشى كه از مركز خبرگزارى KNN اعلام شده ، كوميسارى حقوق بشر اروپا گفته : پيشبينى زير پا نهادن بيشتر حقوق بشر در توركيه هست و از ماه ئابى سال 2015 به بعد تا اكنون به شيوه اى سيستماتيك  حقوق بشر در شمال كوردستان زير پانهاده شده و ادامه داشته است.

از طرف ديگر نيلس مزلر نماينده ى ويژه ى سازمان ملل براى بابت شكنجه ، بعد از ملاقات زندانيان انكارا ، ئامد و استانبول گفته اند : وضعيت غير قانونى باعث ناراحتى هست و تمان زندانها پر شده و درزندانها زندانيان شكنجه ميشوند.

لازم به ذكر است كه حكومت توركيه بعد از اغاز دوباره ى جنگ عليه ملت كورد و پايان دادن به مذاكرات صلح كه ملت كورد آغازگر ان بود ، به شيوه اى ضد انسانى حملات خود را ضد ملت كورد اغاز نموده و تاكنون  صدها نَفَر ازمردم عادى ” زن و بچه وپير و جوان و.. ”  قربانى شده اند و جانشان را ازدست داده اند. همزمان نمايندگان پارلمان توركيه و فعالين سياسى و روزنامه نگاران كورد را دستگير و روانه ى زندان كرده اند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان