کولبر ٢٢ سالە بە شدت زخمی شد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  ریباز قادری کولبر ٢٢ سالە از اهالی منطقە الان سردشت مورد هدف تیراندازی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در  الان سردشت قرار گرفت و بشدت زخمی شد.

در گزارش امدە است کە ریباز قادر در روز پنج شنبە ١١ اذرماە  هنگامی کە با تحدادی از کولبران منطقە مشغول کولبری بودند مورد هدف تیراندازی نیروهای انتظامی قرار گرفتند کە در این میان ریباز بە شدت زخمی شد و بقیە  کولبرها  موفق بە فرار از محل شدند.

همچنین امدە است کە ریباز توسط دیگر کولبران بە بیمارستان سردشت منتقل شد و هم اکنون چهت مداوا در این بیمارستان  مورد مراقبتهای پزشکی میباشد.  دکترهای این بیمارستان وضعیت جسمی وی را وخیم اعلام کردەاند.

لازم یادوریست که در روز  چهار شنبە نیز  تعدادی از کولبران مورد هدف شلیک مستقم نیروهای انتظامی ایران در اطراف مریون  قرار گرفتند که منجر به کشته شدن یک کولبر و زخمی شدن پنج  کولبر دیگر شدند کە دوتن از انها در وضعیت جمسی وخیمی بسر میبرند.

کولبران در کوردستان به عنوان افرادی شریف و زحمت کش که در پی کسب روزی و معیشت هستند مورد تقدیر مردم قرارمی‌گیرند. فقدان ذهنیت و تعریف مشترک میان ملت کورد  و حکومت جمهوری اسلامی ایران ناشی از سلطهٔ نگرش حقوق انسانی  بر نگرش قانونی از سوی مردم کورد و سلطهٔ نگرش امنیتی بر نگرش فرهنگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران  در شهرهای کوردستان  است.

درحالیکە  نیروی‌های انتظامی جمهوری اسلامی ایران  باکم‌ترین برخوردی با قاچاقچیان مواد مخدر و مشروبات الکلی عمل می‌کنند، اما  بدون هرگونه محاکمه و تفهیم اتهامی کولبران را مورد هدف تیراندازی قرار میدهند.

حتی   اگر کولبران را مجرم تلقی کنیم مجازات وارد کردن غیرقانونی کالایی مانند تلویزیون یا کالایی مشابه آن نه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران  و نه بر اساس مفاد حقوق بشر، مرگ نیست لذا عدم تناسب میان جرم و مجازات در این زمینه  در شرق کوردستان  توسط نیروهای انتظامیجمهوری اسلامی ایران  کاملا مشهود و بخشی از سیاست تبعیض امیز و سرکوبگرانە جمهوری اسلامی ایران نسبت بە ملت کورد میباشد

جمعیت حقوق بشر کوردستان