تدوام فشار حملات ترکیه در شمال کوردستان: در شهر وان 14 نفر بازداشت شدند

تدوام فشار حملات ترکیه در شمال کوردستان
بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان دولت ترکیه در جدیدترین حملات خود در شمال کوردستان 14 نفر از شهروندان کورد را دستگیر کرد.
این در حالیست که پیشتر نیز این افراد دستگیر شده بودند.
بنا به گزارش منتشره از سوی خبرگزاری فرات نیروهای پلیس ترکیه در سیرت به کمپ آکادمیایی اسمرخان حمله نموده اند و آکادمیست این کمپ بنام ( ل ر ف) را دستگیر نموده اند.
تا منتشر شدن این خبر هیچ اطلاعی از وضعیت این آکادمیست کورد در دست نیست.
این در حالیست چهارده نفر دستگیر شده از شهرک آلباکی از توابع شهر وان می باشند.این افراد به اتهام عضویت در سازمان غیرقانونی بازداشت شده اند.
شایان ذکر است یاشار آکویون ریاست مشترک ( د ب پ) آلباک در بین بازداشتی ها می باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان