حکم زندانی شدن احمد ترک ریاست شهرداری ماردین از سوی دادگاه ترکیه صادر شد

حکم زندانی شدن احمد ترک ریاست شهرداری ماردین از سوی دادگاه ترکیه صادر شد.
بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان عصر امروز دادگاه ترکیه احمد ترک ،ریاست شهزداری شهر ماردین را در شمال کوردستان صادر کرد و وی را روانه زندان کردند.
احمد ترک یکی از مشهورترین چهره های شناخته شده سیاسی در شمال کوردستان می باشد که در سالهای 90 مابین تورگوت اوزال رییس جمهور وقت ترکیه و عبداله اوجالان رهبر حزب کارگران کوردستان برای صلح و آشتی و گفتگو و نقشه راه دمکراتیک پیشنهادی از سوی اوجالان فعالیت می کرد و در این راستا در آتش بست  سالهای 1993 بین حزب کارگران کوردستان نماینده شمال کوردستان و دولت ترکیه نقش بسزایی داشت.
احمد ترک در سالهای 1942 در شمال کوردستان متولد شد و چندین بار به عنوان نماینده منتخب ملت کورد در شمال کوردستان انتخاب و عضو مجلس ترکیه گشت.
آخرین کار ایشان نماینده انتخابی هزارها ملت کورد در شمال کوردستان و به عنوان ریاست شهرداری شهر ماردین بود.
شایان ذکر است در جدیدترین یورش دولت ترکیه به کوردستان و دستگیری فعالان سیاسی و رهبران احزاب کوردی در مجلس و دستگیری آنها وی نیز دستگیر و روانه زندان شد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان