پارلمان اروپا فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به ترکیه را ممنوع کرد

پارلمان اروپا فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به ترکیه را ممنوع کرد.
بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان پارلمان اتریش در بیانیه ایی فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به کشور ترکیه را ممنوع کرد.
بنا به این گزارش پارلمان اتریش پیشنهاد پروژه ای قانونی از سوی نمایندگان شش حزب سیاسی منتشر کرده که با بیشترین آرا به تصویب مجلس این کشور رسید.
در این بیانیه آمده که قوانین مورد نیاز برای بازرگانی و فروش تجهیزات جنگی این کشورها نباید به هیچ عنوان اجازه فروش این تجهیزات را به کشورهایی که در آن جنگ داخلی دارند و یا احتمال وقوع جنگ در آنها بالاست،  داده شود .
در این راستا مجلس اتریش این اساسنامه را تصویب کرده و دیگر حکومت این کشور باید پایبند به این قانون  باشد و به هیچ عنوان حق فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به ترکیه را ندارد.
مجلس اتریش علت این ممنوعیت را این گونه ابراز کرد که دولت ترکیه این تجهیزات نظامی را برعلیه مردم عادی و مدنی به کار می گیرد و به طور مثال از شهر سور در استان دیاربکر  شمال کوردستان نام برده است که دولت ترکیه صدها تن مردم مدنی و عادی را با شلیک مستقیم مورد هدف قرار می دهد و قربانی سیاست های خود کرده و  میکند.
ب گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ، نقض آشکار حقوق بشر ، کشتار مردم بی دفاع و مدنی ، بمباران شهرهای شمال کوردستان و…  مواردی هستند که علت ممنوعیت فروش تجهیزات نظامی به دولت ترکیه را در پی داشته است .
شایان ذکر است که دولت ترکیه در راستای سیاست جنگ طلبانه خویش جنگی همه جانبه علیه ملت کورد در  شمال کوردستان را  از یکسال گذشت آغاز کرده که به کشتار روزانه   مردم عادی، کودکان  و..  انجامیده است.  شهرهای شرناخ ،نسیبین ، جزیره و سور شر در نتیجه این حملات نظامی و جنگ تحمیلی به ویرانه تبدیل شده انداند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان