اعتصاب دانش اموزان مدرسە علم و صنعت در پیرانشهر

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است روز سە شنبە ٢ اذرماە دانش اموزان مدرسە علم و صنعت پیرانشهر در اعتراض بە وضعیت نامناسب و کمبود امکانات تحصیلی  از رفتن بە کلاسها خودداری کردند.

یکی از دانش اموزان این مدرسە بە گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت کە این مدرسە از سهم گاز برخوردار نیست وسیلەایی نیز برای تنضیم دمای کلاسهای درس وجود ندارد، دیروز در کلاس درس ما نزدیک بە ١٤ درجە بود، اصلا نمیشد رد کلاس نشست ، دستهایمان یخ زدە بود و با پالتو و دستکش سر کلاس نشستە بودیم، مگر ما چە گناهی کردەایم کە باید وضعیت مدرسە ما اینگونە  باشد ، چرا مدیران اموزش و پرورش در مورد مدرسە ما تبعیض قائل میشوند.  اموزش و پرورش برای تمام مدارس هزینە  سالانە در نظر گرفتە است و قانون باید در مورد مدرسە ما نیز صادق باشد.

مسئولین مدرسە دلیل سرد بودن این مدرسە ار عدم سهم گاز از ادارە اموزش و پرورش این شهر اعلام کردەاند و تاکنون  در این رابطە تصمیمی از سوی انها گرفتە نشدە است.

لازم بە یاداوریست کە بسیاری از مدارس در شرق کردستان فارغ امکانات تحصیلی میباشند و اکثرا خانوادەهای دانش اموزان این امکانات را برای مدراس بە صورت خیرخواهانە فراهم مینمایند.

لازم بە یادوریست کە در اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است کە دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما بسیاری معتقدند کە تحصیلات رایگان در شرق کوردستان کە در  قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران امدە است رو به فراموشی می میرود و دولت کم کم این مسئولیت را از شانە خود خارج نمودە است .

جمعیت حقوق بشر کوردستان