جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

بمباران مناطقی از زاخو در جنوب کوردستان توسط دولت ترکیە

طبق گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان امروز دوشنبە حوالی بعد ظهر نیروهای نظامی دولت ترکیە مناطق  کوهستانی اطراف شهر زاخو را در جنوب کوردستان مورد هدف گلولە باران قرار دادند.

در گزارش امدە است کە در حدود ٢٠ خانوار در این کوهستانها بە شیوە پراکندە  زندگی میکنند و تاکنوان خسارت جانی گزارش نشدە است  اما ضایعات زیادی بە جنگلها و مراتع این کوهستان وارد امدە است.

لازم بە یادواریست کە در چند ماە اخیر دولت ترکیه با عنوان کردن حضور نیروهای حزب کارگران کوردستان ( پ.ک.ک)  در مناطق کوهستانی جنوب کوردستان ، به ویژه در دوره اخیر   کە بر شدت درگیری های بین دولت ترکیە  و پ.ک.ک در شمال  کوردستان  افزوده شده است، جنوب کوردستان  مورد هدف  بمباران قرار میگیرد و تاکنون ضایعات فراوانی بە محیط زیست این مناطق وارد شدە است.

دولت ترکیە با بمباران این مناطق قوانین  مرزی بین الملی را زیر پا میگذارد و تاکنوان بسیاری از احزاب سیاسی جنوب کوردستان بە این حرکات اشغالگرانە و جنگ طلبانە دولت ترکیە اعتراض نمودەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

دو زندانی کورد در زندان ارومیه اعدام شدند/شش زندانی طی یک هفته اعدام شدند/ احتمال اعدام سه زندانی دیگر

توپباران روستاهاى جنوب كوردستان توسط حكومت جمهورى اسلامى ايران

شلیک نیروهای نظامی ایران به کشته شدن یک چوپان انجامید