احمد ترک نمایندە شهر ماردین و  امین ایرماک شهردار منطقه آرتوکلو توسط دولت تورکیە زندانی شدند

دولت  ترکیه  احمد ترک از فعالان مدنی و شهردار منتخب شهر ماردین در شمال کوردستان  به همراه امین ایرماک شهردار منطقه آرتوکلو دستگیر کرد. انها  پیشتر به حکم وزارت کشور ترکیه از سمت های  شهرداری خلع شده بودند.

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان  پنجشنبه گذشته نیز با یورش به شهرداری وان، شهردار منتخب از حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) و چهار تن دیگر از مسئولان این شهرداری را به اتهام همدستی با پ.ک.ک دستگیر کرده و همزمان شهردار کورد شهر ماردین  نیز توسط وزارت کشور ترکیه برکنار و شهردار سییرت نیز بازداشت کرده بود. خانم گلتن کیشاناک شهردار شهر دیاربکر به عنوان بزرگترین شهر شمال کوردستان  نیز دسگیر و زندانی شده است.

دولت  ترکیه بر شدت عملیات خود علیه شهرداری های شمال کوردستان  افزودە و تاکنون نزدیک به ٣٥ شهردار منتخب در شمال کوردستان  برکنار شده و وزارت کشور برای این شهرداری ها سرپرست هایی دولتی  تعیین کرده است.

دولت  تورکیە  ضمن لغو مصونیت سیاسی ٥٩  تن از نماینده حزب دمکراتیک خلقها  در مجلس تاکنون ١٣ تن از آنها از جمله رهبران  این حزب  را بازداشت و روانه زندان کرده است.

به دنبال کودتای نافرجام ٢٥ تیرماه گذشته، مجلس ترکیه به درخواست دولت و با حمایت حزب حاکم و حزب حرکت ملی، برای مدت سه ماه در ترکیه حالت فوق العاده اعلام کرد که اخیرا نیز برای سه ماه دیگر تمدید شده است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان