یک کولبر کورد بە زندگی خود پایان داد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  روز ٢٦ آبانماە، یک کولبر به نام فرهاد عباس پور اهل روستای ” ته رگه وه ری ” ارومیه با طناب دار خود را حلق آویز کرد و جانش را از دست داد.

در گزارش امدە است کە فرهاد عباس پور به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی ، فقرو نداری دست به خودکشی زدە است.

فرهاد عباس پور ۴۴ سالە درای  دو فرزند بودە است و پیشتر مشغول کولبری بوده است، او بر  اثر فقدان منابع مالی و فرصتهای شغلی در چند سال اخیر چندین شغل کم درامد داشتە است اما بە علت مریضی ناشی از شغل کولبری توانایی انجام انها را نداشتە و مجبور شدە است کە بە کار کردن در این مشاغل کم درامد و کە  توانایی بدنی زیاد لازم داشتە است خاتمە دهد. در نهایت پس از جند ماە بە دلیل ندارای و نامید بودن از وضعیت اقتصادی خود اقدم بە خودکشی کردە و جانش را از دست داد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان