جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

رمضان احمد کمال بە زندان انتقال دادە شد

رمضان احمد کمال زندانی سیاسی کر کە چند پیش بە بیمارستان امام خمینی جهت عمل جراحی دست انتقال دادە شدە بود و در مسیر انتقال او مورد ضرب و شتم مامورین قرار گفتە بود کە در نتچە رمضان در حدود شش روز در کمای کامل بود، امشب جهادرم ژانویە بدونە اینکە دست او مورد عمل جراحی قرار گیرد بە زندان انتقال داند.

در گفتگو با چند زندانی و افراد مرتبط با زندان رجایی شھر و بیمارستان امام خمینی گزارش میدھند کە  رمضان کە از ناحیە دست چپ بشدت مجروح است در هنگام انتقال  مامورین زندان سعی برا ان داشتەاند کە بە دست زخمی رمضان دست دستبند بزنند  و او مخالفت ورزیدە است و بە مامورین  گفتە است کە میتوانند بە پاها ، کمر همچین بە دست سالم او دسبند بزنند.  زیرا کە  یک دست او بشدت مجروح است و بە ھمین دلیل او را بە بیمارستان اعزام میکنند. اما مامورین با خشوندت بە دستهای او دسبند زدەاند و سپس او را جند نفری با مشت و لگد مورد هجوم قرار میدهند در نتیجە بر اثر ضربەھای شدید بە سر و شکم  او بە  بیھوشی کامل فرو میرود. سپس مامورین زندان  او را بە بیمارستان ساسان منتقل میکنند. زمانی کە پزشکان بیمارستان ساسان وضعیت وخیم رمضان را میبینند از مامورین سوال میکنند کە بە چە دلیل رمضان در کما فرو رفتە است زیرا کە بر اساس قرار قبلی رمضان میبایست فردای انروز مورد عمل جراحی قرار میگرفت.  مامورین زندان بە مسئولین بیمارستان خصوصی ساسان میگویند  کە نباید از زندانی مذبور عکسی گرفتە و یا از او در رابطە با جراحات ناشی از ضرب شتم بوجود امدە در بدن او گزارشی تھیە شود.  اما  پزشکان  بیمارستان خصوصی ساسان از بستری کردن رمضان  امتناع میورزند و در نهایت او  توسط مامورین  بە بیمارستان دولتی امام خمینی انتقال  دادە میشود  و در انجا بستری میشود. رمضان پنج روز  دربیمارستان امام خمینی در کمای کامل بود. وضعێت جسمی رمضان  بر اثڕ خشوندت و ضرب و شتم مامورین چنان زیاد است کە متخصصین بیمارستان از عمل جراحی  دست او  تا بھبودی  سطحی  او خودداری میورزند.  اما بنا بە گفتە تعدادی از زندانیان انتظار میرود کە  رمضان یکی دیگر از قربانیان مرگ خاموش زندان رجایی شهر باشد. ھمچنین گفتە میشود کە رمضان احمد کمال یکی دیگر از زندانیانی باشد کە بە مرگ مشکوک از طرف زندان رجایی شهر محکوم شدە است و بە همین دلیل مورد ضرب و شتم مامورین قرار گرفتە شدە است.

بر طبق اخبار رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کردستان بە دستور ریس زندان رمضان  امروز  ١٤ ژانویە  از بیمارستان بە زندان انتقال دادند. گفتە میشود وضعیت جسمی رمضان بسیار وخیم و احتمال میرود عفونت دست ولی بە دیگر قسمتهای بدن او سرایت کردە باشد همجنان گفتە میشود کە  رمضان سردرد بسیار شدیدی دارد.

جمعیت حقوق بشر کردستان

Related posts

بازداشت ۳ شهروند در شهرهای مختلف کوردستان

کشته شدن شهروند کورد توسط نیروی انتظامی در شرق کوردستان

افشین الهی به طور موقت آزاد شد