کودک ٨ سالە و جوان ۱۷ سالە خودکشی کردند

چهار کودک کورد خودکشی کردند

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است روز شنبە ۲۱ آبان ماە ۱۳۹۵ سعید علی پور ۱۷ سالە اهل روستای ایندرقاش در مهاباد خود را حلقە آویز نمود و جانش را از دست داد.

در همین حال گزارش دیگری به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە و حاکی از آن است که هفتە گذشتە کودک ٨ ساله‌ای بنام گزینک ماندگار (زهرا) در روستای لج از توابع مهاباد در شرق کوردستان با حلقە آویز کردن خود جانش را از دست داد. هنوز دلیل اصلی خودکشی این کودک چە چیزی بودە است

بر اساس این گزارش‌ها، در هفتەی گذشتە در شهر مهاباد و اطراف، دست‌کم دو جوان دیگر نیز اقدام بە خودکشی کردەاند کە توسط خانوادەهای این افراد از خودکشی کردن آن‌ها ممانعت بە عمل آمدە است و نجات پیدا کردەاند.

سیاست‌های جمهوری اسلامی نسبت بە شهروندان شرق کوردستان هموارە سیاست تبعيض و انكار بودە و بە صورتی هدفمند سعی بر عقب‌ماندگی و عدم توسعە شرق کوردستان است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل تبعیضات موجود از سوی حکومت، میزان تاب‌آوری و مقاومت کودکان کم شده که این موضوع دلایل مختلفی دارد. نبود امکانات ورزشی و تفریحی کافی برای جوانان، جلوگیری از شادی و تفریح‌های سالم برای جوانان، نبود امید به آینده، ایجاد گروهایی کە بە شیوەهای مختلف سعی در کنترل کردن آن‌ها دارند، نبود آموزش و پروش مناسب، جوانان را سرشکستە و نا امید کردە است و این امر از دلایل اصلی خودکشی جوانان در شرق کوردستان به‌حساب می‌آید.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان