هاجر پیری زندانی سیاسی کورد برای مداوا بە بهداری انتقال دادە نمی‌شود

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده است و براساس خبرهای منتشر شده، هاجر پیری زندانی سیاسی کورد کە در مهرماه ١٣٨٦ بە ١٧ سال حبس و تبعید محکوم شدە است از امکانت بهداری برای درمان وی جلوگیری بە عمل می‌آید.

در گزارش آمدە است هاجر پیری ٣٣ سالە، زندانی سیاسی کورد اهل نقدە در زندان کرمان نگهداری می‌شود و باوجود عفونت شدید در دستگاه تنفسی از مداوای وی توسط مسئولین زندان جلوگیری بەعمل میاید همچنین آمدە است کە وی را در بند زندانیان با جرائم خطرناک نگهداری می‌کنند کە این خود با اصل تفکیک جرائم قوانین زندان‌های جمهوری اسلامی مغایرت دارد.

هاجر پیری در اردیبهشت سال ۱۳۸۶ در نقده توسط ادارە اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در نقدە دستگیر و پس از دو ماه بازداشت در این شهر به ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در ارومیه منتقل شد. پس از ۵ ماه در بازداشتگاه ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در ارومیه باتحمل شکنجه جسمی و روحی تحت بازجویی قرار گرفت و درنهایت در مهرماه سال ۱۳۸۶ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در ارومیه به اتهام عضویت دریکی از احزاب کردستانی مخالف نظام و اقدام علیه امنیت نظام بە ۱۷ سال حبس و تبعید به زندان کرمان محکوم‌شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان