جمعیت حقوق بشر کوردستان
خودکشیزن

جوانڕۆ؛ خودکشی یک شهروند زن چهل ساله

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارشها، شهروند زن چهل ساله با هویت ڕێزان احمدی اهل روستای سەرڕوودی سەرو(سررودی علیا) از توابع جوانڕۆ(جوانرود) در نتیجە اقدامی به خودکشی، جانش را از دست داد.

لازم بە ذکر است، در مورد دلایل و انگیزەی خودکشی، بە مسائل و مشکلات خانوادگی اشاره شدە است.

قابل تامل است کە، در مدت دو ماه گذشته، هفت شهروند در جوانرود و توابع آن، در نتیجەی خودکشی، جانشان را از دست دادەاند.

خ.ع

Related posts

خودکشی یک شهروند در ماکو

خودکشی یک جوان در مهاباد

Rahim Kholafai

خودکشی یک ورزشکار کوردستانی