جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارخودکشی و قتلزنسلایدرقتل

بە آتش کشیدن یک زن توسط همسرش در اطراف پیرانشار

ک.م.م.ک:

مرکز خبری KMMK مطلع گردید کە سەشنبە ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ خورشیدی، یک مرد با هویت مراد همسرش بە اسم لیلا پایمزد(پیامزد) ۳۵ سالە و مادر دو فرزند را در یک خانە باغی در اطراف پیرانشار بە آتش کشیدە و وضعیت نامبردە بسیار وخیم می باشد.

براساس گزارش منبع مطلع: لیلا و همسرش مدت ها بود دچار اختلاف زندگی زناشویی بودە وظاهرا خانم لیلا پایمزد در خواست طلاق کردە بود کە با مخالفت شدید همسرش مواجە می شود.
منبع مذکور اضافە کرد: مراد بە واسطە افراد ریش سفید فامیل همسرش را بە منزل بردە سپس با فریب وی را بە یک خانە باغی در نزدیکی شهر پیرانشار منتقل کردە و وی را بە یک اطاق در درون خانە باغ بردە، باریختن یک بیست لیتری بنزین اقدام بە آتش زدن وی نمودە است.

منبع افزود: یکی از فرزندان این زن، کە شاهد ماجرا بودە بە همسایەها پناە بردە و درخواست کمک میکند. پس از دخالت همسایەها و شکستن درب اطاق خانە باغ موفق بە خاموش کردن آتش شدە اما زن قربانی خشونت، بە بیمارستان مهاباد منتقل شدە کە بنا بە اظهارات پزشکان بیمارستان دچار هشتاد و پنج درصد سوختگی می باشد و وضعیت وی بسیار وخیم گزارش شدە است.

لازم بە ذکر است کە، مراد اهل روستای شلمجران از توابع پیرانشار می باشد.
م.ە

Related posts

بازداشت سە جوان کورد در روستای توریور سنە

تداوم فشارها بر شهروندان/ برهان کمانگر بازداشت شد

قصرشیرین؛ خودکشی یک سرباز در برجک نگهبانی

Bilal Enferadi