جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

مدارس با استاندارد بسیار پایین  در شرق کوردستان

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان  وضعیت چندین مدرسە در  ثلاث باباجانی از توابع کرماشان  بسیار غیر بهداشتی و غیر امینی میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان با خانوادە یکی از دانش اموزان  در روستای  ئاوی سوور(آبسرخ)  کە بیش از ٢٠ دانش اموز دارد مصاحبەایی انجام دادە است . او در بارە مدرسە  فوق میگوید کە این مدرسە هیچگونە امکانات رفاهی برای دانش اموزان ندارد ، حتی تختە سیاە این مدرسە  رنگ سیاە ندارد و بسختی میتوان نوشتەهای  معلم را خواند، مدرسە از خشت و گل ساختە شدە است و در فصل زمستان و بهار بوی  کپک  تمام کلاس درس را میگیرد . چند نفر از دانش اموزان بە بیماری اسم مبتلا شدەاند ، چندین بار با مسئولین در کرماشان صحبت کردەایم ولی کسی جوابگو نیست.  بە همین دلیل  چند تن از دانش اموزان ترک تحصیل نمودەاند و هر سالە ما شاهد هستیم کە دانش اموزان ترک تحصیل میکنند.

دلائل متعئددی برای علت  ترک تعصیل دانش اموزان در شرق کوردستان بیان شدە است  از جملەی این تبعیضات دولتی و اجازە ندادن بە دانش اموزان کە بە زبان مادری خود ادمە تحصیل نمیایند ، از دیگی دلایل فقر و نداری  خانوادەهای دانش اموزان اعلام شدە است ،  در واقع میتوان گفت کە بازماندن از تحصیل ،میراث دار محرومیت فرزندان شرق کوردستان می باشد.

وجود چنین مدارسی یکی از بارزترین نمونه های محرومیت و تبعیض  دولتی  در شرق کوردستان می باشد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امدە است کە  که برخورداری از امکانات آموزشی تا سطع دوران متوسطە  برای همگان یکسان و رایگان میباشد. اما در بسیاری از مدارس در  شرق کوردستان جهت ثبت نام دانش اموزان مبلغێ بالغ بر ١٠٠ تا ٣٠٠ هزار تومان از والدین دانش اموزان اخذ میشود و امکانات اموزشێ نیز در سطح بسیار پایین ارائە دادە میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

خودكشي يك سرباز وظيفه در پادگان سقز

نی/ مریوان; بازداشت یک شهروند دیگر

به وجدانهـاى بيدار فعالين حقوق بشرى