مدارس با استاندارد بسیار پایین  در شرق کوردستان

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان  وضعیت چندین مدرسە در  ثلاث باباجانی از توابع کرماشان  بسیار غیر بهداشتی و غیر امینی میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان با خانوادە یکی از دانش اموزان  در روستای  ئاوی سوور(آبسرخ)  کە بیش از ٢٠ دانش اموز دارد مصاحبەایی انجام دادە است . او در بارە مدرسە  فوق میگوید کە این مدرسە هیچگونە امکانات رفاهی برای دانش اموزان ندارد ، حتی تختە سیاە این مدرسە  رنگ سیاە ندارد و بسختی میتوان نوشتەهای  معلم را خواند، مدرسە از خشت و گل ساختە شدە است و در فصل زمستان و بهار بوی  کپک  تمام کلاس درس را میگیرد . چند نفر از دانش اموزان بە بیماری اسم مبتلا شدەاند ، چندین بار با مسئولین در کرماشان صحبت کردەایم ولی کسی جوابگو نیست.  بە همین دلیل  چند تن از دانش اموزان ترک تحصیل نمودەاند و هر سالە ما شاهد هستیم کە دانش اموزان ترک تحصیل میکنند.

دلائل متعئددی برای علت  ترک تعصیل دانش اموزان در شرق کوردستان بیان شدە است  از جملەی این تبعیضات دولتی و اجازە ندادن بە دانش اموزان کە بە زبان مادری خود ادمە تحصیل نمیایند ، از دیگی دلایل فقر و نداری  خانوادەهای دانش اموزان اعلام شدە است ،  در واقع میتوان گفت کە بازماندن از تحصیل ،میراث دار محرومیت فرزندان شرق کوردستان می باشد.

وجود چنین مدارسی یکی از بارزترین نمونه های محرومیت و تبعیض  دولتی  در شرق کوردستان می باشد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امدە است کە  که برخورداری از امکانات آموزشی تا سطع دوران متوسطە  برای همگان یکسان و رایگان میباشد. اما در بسیاری از مدارس در  شرق کوردستان جهت ثبت نام دانش اموزان مبلغێ بالغ بر ١٠٠ تا ٣٠٠ هزار تومان از والدین دانش اموزان اخذ میشود و امکانات اموزشێ نیز در سطح بسیار پایین ارائە دادە میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان