جمعیت حقوق بشر کوردستان
سلایدرکشته شده

اطلاعات جدید و موثق در مورد جریان جانباختن ئاژوان کیانی

ک.م.م.ک:

گزارش رسیده بە مرکز خبریKMMK از طرف یک منبع موثق و نزدیک بە خانوادەی جانباختەی جوان ئاژوان کیانی:
ئاژوان کیانی متولد١٣٨٢، فرزند احمد و آمین، اهل روستای بالک از توابع شهرستان مریوان، روز ششم خرداد١٤٠٣، در جریان یک تعقیب و گریز در مسیر گاڕان مریوان، بە دست نیروهای سرکوبگر ڕژیم ایران، با شلیک مستقیم و اصابت چندین گلوله به سر و پشت وی، بە قتل رسید.

این منبع آگاه اضافه کرد کە: ویدئوی پخش شده از طرف سایبری رژیم، مبنی بر غیرواقعی بودن این قتل، یک دروغ محض است و با هدف انحراف اذهان عمومی ملت کورد و همچنین بی‌اعتبار نمودن مراکز خبری کوردستان، طراحی شدە است.

لازم بە ذکر است، این منبع موثق، نتیجەی تحقیقات میدانی خود را بە صورت مستند بە مرکز خبری KMMK ارسال نمودە و این مرکز خود را موظف میداند، جهت روشن شدن موضوع برای مردم و همچنین خنثی کردن نقشەهای پلید رژیم، این مدرک را بە نظر عموم برساند.

گفتنی ست، در پایان گزارش رسیده آمده است کە: خانوادەی ئاژوان کیانی، از طرف سازمانهای اطلاعات رژیم در مریوان، به شدت تحت فشار و تهدید قرار گرفتەاند، کە نە تنها باید ئاژوان را بە عنوان فرزندشان انکار کنند، بلکە در صورت انجام مصاحبە و افشای حقیقت، عواقب بدی در انتظار آنها خواهد بود.

خ.ع

Related posts

جنبش آزادی در چنبرەی رژیم ترور و وحشت

شلیک نیروهای نظانی ایران به کشته شدن یک کولبر انجامید

بانە؛ زخمی شدن دو کولبر با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی حکومت ایران

Bilal Enferadi