جمعیت حقوق بشر کوردستان
اعتراضات سراسریبازداشتبانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامبی خبریسلایدر

اهواز؛ درخواست نگران کنندە مجاهد کور کور در زندان شیبان “کمکم کنید، نجاتم بدهید”

ک.م.م.ک:

بر اساس اظهارات نگار کورکور خواهر مجاهد”عباس” کورکور زندانی سیاسی در بند رژیم ایران که به اتهام  تیراندازی به شهروندان ایذه ای در جریان انقلاب ژینا و قتل کیان پیرفلک متهم گردیده، درخواست کمک جهت رهایی از حکم اعدام کرده است.

مجاهد کورکور در آذر ۱۴۰۱ خورشیدی به اتهامات واهی از جملە “محاربە از طریق کشیدن اسلحه به قصد جان مردم” و “فساد فی الارض” بازداشت و علی رغم شهادت والدین کیان پیرفلک به قتل کیان بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم ایران، با خطر اعدام مواجه گردیده است.

گفتنی است که حکم اعدام  این شهروند درحالی دی ماه ۱۴۰۲ خورشید به اجرای احکام صادر شده که محروم از دادرسی عادلانه و تحت شکنجه و بدون حق تعیین وکیل، ناچار به پذیرش اتهامات  تحمیلی شده است.

ب.ش

Related posts

گزارش ماهانە نقض حقوق بشر در ماە نوامبر ۲۰۲۲

بازداشت سامان عبدی در شهر جوانرود

Bilal Enferadi

بازجوییهای فشرده‌تر از هێرۆ قدیمی به منظور اخذ اعتراف اجباری

Rahim Kholafai