آب شرب شهروندان مهاباد گل آب است

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است در چند روز گذشتە آب شرب در شهرستان مهاباد بدونە اینکە تصفیه شود بە منازل شهروندان انتقال دادە می‌شود.

شهروندان مهابادی مدت مدیدی است کە برای نوشیدن یک لیوان آب سالم، مجبورند آن را از فروشندگان بخرند. شهروندان بعضی از مناطق مهاباد بخصوص در مناطق حاشیه‌ای مدت‌هاست با یک معضل جدید به مواجه شده‌اند به‌گونه‌ای که در برخی مناطق آب گل‌آلود، متعفن یا با بوی تند کلر از لوله‌های آن‌ها جاری می‌شود و این امر باعث شده شرایط برای مردم مهاباد و سایر روستاهای اطراف آن سخت شود.

این در حالی است کە مقامات جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان ذخیره سد بوکان ٨٨٠ میلیون مترمکعب، سد زریبار پنجاه‌وچهار میلیون مترمکعب، سد بانه ٣،٧ میلیون مترمکعب، سد سنگ سیاه ٣٣ میلیون مترمکعب، گاوشان پانصد و پنجاه‌وپنج میلیون مترمکعب، آزاد ٣٠٠ میلیون مترمکعب، سد سارال ١١ میلیون مترمکعب و سد گاران ٩٢ میلیون مترمکعب اعلام کرده‌اند و این تنها گوشه‌ای از آب‌های ذخیره‌ای در شرق کوردستان است.

طبق نظر کارشناسانی کە جمعیت حقوق بشر کوردستان با آن‌ها مصاحبه‌ای داشتە است این ذخایر آبی خود بە تنهایی می‌تواند. علاوه بر اینکە آب مصرفی شهروندان را تأمین کند آب‌رسانی بخش کشاورزی را نیز تأمین نماید. بااین‌حال شهروندان شهرهای زیادی از استان کوردستان از کمبود آب و یا کیفیت آب آشامیدنی محروم می‌باشند.

لازم بە یادآوری است کە بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی بر این اعتقاد هستند کە جمهوری اسلامی ایران با احداث سدها و آبگیرهای زیادی در چند سال اخیر در شرق کوردستان جهت انتقال این آب‌ها بە دیگر مناطق ایران سیاست استعمارگرانه‌ای را در پیش گرفتە است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان