چهاردهمین روز اعتصاب غذای Tamer Yilmaz در زندان کرواسی

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش رسیدە بە مرکز خبری KMMK، در مورد Tamer Yilmazپناهندە کورد اهل شمال کوردستان ۴۲ سالە حکایت از آن دارد کە سەشنبە ۲۰ فبریە ۲۰۲۴ برابر با اول اسفند ۱۴۰۲ خورشیدی، بە دلیل رسیدگی نکردن بە وضعیت خود در زندان کرواسی در چهاردهمین روز اعتصاب غذای خشک بەسر بردە و جان وی در خطر می باشد.

این شهروند کورد کە روز ۲۶ ژانویە ۲۰۲۴ در سفری بە کشور کرواسی در گیت فرودگاە زاگرب پایتخت کرواسی از سوی نیروهای امنیتی فرودگاە بازداشت و بەزندان امنیتی منتقل شد وبە وی اعلام شد کە بنا بە در خواست حکومت ترکیە از پلیس اینترپل باید بە ترکیە دیپورت شود بە دلیل اعتصاب غذا در شرایط وخیم جسمانی قرار دارد.

لازم بە یادآری است کە، Tamer Yilmaz پناهندە سیاسی کشور فرانسە بودە و باتوجە بە پروندەسازی از سوی حکومت ترکیە در شرف دیپورت بە این کشور می باشد کە در اینصورت هیچ تضمینی جهت حفظ جان وی وجود نخواهد داشت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان با رجوع بە حقوق شهروندی و آزادی ابراز عقیدە وآزادی بیان کەبە صراحت در بیانیە جهانی منشور حقوق بشر بە آن اشارە شدەاست و با استفادە از قدرت دیپلماسی خود در مورد پروندە این شهروند کورد، با سازمانهای بین المللی در صدد است کە از پایمال شدن حق شهروندی و آزادی اجتماعی وی دفاع کردە و کیس Tamer Yilmaz را بە دادگاەهای بین المللی ارجاع دادە و از پایمال شدن شرافت و آزادی یک فعال سیاسی جلوگیری بە عمل آورد لذا از جامعە جهانی، شخصیتهای آزادیخواە و سازمانهای کوردستان مدافع حقوق بشر خواستار است کە در مورد این کیس سکوت نکردە و از تکرار مستمر نقض حقوق شهروندان کورد شمال کوردستان توسط حکومت ترکیە جلوگیری کنند.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید