۱۵ سال حکم زندان برای شهردار وان

شهردار شهر وان از سوی دادگاهی در ترکیه بە تهمت “عضویت در سازمان تروریستی” به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

خبرهای منتشر شده توسط وبسایت خبری ان ان سی روز حکایت از آن دارد که شعبه اول دادگاه “جرائم” شهر وان در آخرین جلسه خود هریک از “بکر کایا” شهردار شهر وان در شمال کوردستان و “جونیت جانش” عضو رهبری حزب دموکراتیک خلق ها را به ۱۵ سال زندان محکوم کرده است.

همزمان این دادگاه در جلسه امروز خود در رابطه با “پرونده ک.ج.ک”  و چندین تن دیگر از رهبران و اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق ها را در استان وان را به هفت تا ۱۲ سال زندان محکوم کرد. جلسه امروز بدون حضور متهمان برگزار شد.

بازداشت شدگان پرونده ک.ج.ک در استان وان که اکثرا عضو حزب دموکراتیک خلق ها و شهرداران شهرها و مناطق شهری شمال کوردستان هستند و در جریان عملیات نیروهای امنیتی در ۷ جولای سال ۲۰۱۲ بازداشت شده بودند. متهمان این پرونده در سال ۲۰۱۳ و تا صدور حکم نهایی به صورت موقت آزاد شده بودند.

“عضویت در ک.ج.ک و سازمان تروریستی”، “فعالیت های اعتراضی”، “ابراز شادمانی”، سازماندهی فعالیت های مدنی”، “پیشوازی از جنازه تروریست ها به صورتی رسمی” بخشی از اتهامات وارد شده به فعالان سیاسی پرونده ک.ج.ک در شمال کوردستان می باشند.

شایان ذکر است که از سال ٢٠٠٩ تا کنون هزاران فعال سیاسی و روزنامەنگار کرد در ترکیه تحت پروندەایی با نام مبارزه با کنفدرالیسم جوامع کردستان به احکام سنگین زندان محکوم شدەاند. دستگاه قضایی ترکیه از این پرونده به عنوان پروژەی فعالیت های شهری حزب کارگران کوردستان نام می برد.