اشکان فتاحی به‌شدت مجروح شد/ کولبری

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است اشکان فتاحی ١٩ سالە با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان بشدت مجروح شد.

در گزارش آمدە است کە روز یکشنبه٢٥ مهرماه در دره هرات در نزدیکی‌ها نوسود اشکان کە بە شغل کولبری مشغول بود مورد هدف تیراندازی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان قرار گرفت و به شدت مجروح شد کە پس‌ازآن توسط مردم محل بە بیمارستان پاوه انتقال دادە شد و تا انتشار این خبر در بیمارستان پاوە تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.

لازم بە یادآوری است کە از ابتدای ماە جاری تاکنون بیش از ١٠ کولبر توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان کشتە و ٤ تن دیگر زخمی شدەاند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان