تجمع اعتراضی رانندگان مسافربری شهر سنندج

روزپنج شنبه 15 بهمن ماه 1394جمعی از رانندگان مسافربری شهر سنندج،در مقابل استانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش جمعیت حقوق بشرکوردستان:این رانندگان نسبت به طرح جدید راهنمایی رانندگی وسازمان تاکسیرانی شهر سنندج اعتراض دارند.

بر اساس این طرح برای جلوگیری و ممانعت از تردد و جابجایی مسافر توسط وسایل نقلیه شخصی در شهر سنندج جریمه ای معادل 80 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

رانندگان معترض در این تجمع اعلام کردند که با توجه به آمار گسترده بیکاری در سنندج و نبود هیچگونه فرصت شغلی مناسب که بتوانند حداقل نیازهای اولیه زندگی خود و خانواده هایشان را تامین کنند به ناچار دست به مسافرکشی می زنند و تنها منبع درآمدشان نیز همین کار می باشد.

گفته شده است:رانندگان مسافربری از مسئولین استانداری خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.سرانجام مدیریت برنامه ریزی استانداری به میان رانندگان معترض آمده و به آنان قول دادند که تا روز شنبه به اعتراض آنان رسیدگی خواهد شد.

تا زمان نشر این خبر، از پیگیری ورسیدگی به اعتراض رانندگان مسافربری شهر سنندج اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشرکوردستان
7/2/2016