شش فعال کورد به زندان محکوم شدند

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است، مهرداد صبوری، امید احمدی، شاهو صادقی، آرام محمدی، روژین ابراهیمی و دلنیا صبوری به اتهام تبلیغ علیه نظام و برگزاری مراسم اول ماه مه توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه بە زندان محکوم شدند.

دادگاە شعبه ۱ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه، مهرداد صبوری به ۱ سال زندان، شاهو صادقی به ۳ ماه زندان، امید احمدی به ۱ سال زندان، روژین ابراهیمی به ۱ سال زندان، آرام محمدی به ۳ ماه زندان و دلنیا صبوری به ۱ سال زندان محکوم کرد.

در گزارش آمدە است کە جلسە دادرسی افراد مذبور در روز دوشنبه ۱۲ مهرماه برگزار و ۳ ساعت به طول انجامید، در طول دادگاهی افراد فوق بە اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شدند کە آن‌ها این اتهام را رد و اعلام داشتە بودند که شرکت در مراسم اول ماه مه «روز جهانی کارگر» تبلیغ علیه نظام نیست و یکی از مطالبات اولیه طبقه کارگر به‌حساب می‌آید و از شرکت خود در مراسم مستقل روز جهانی کارگر در سال ۱۳۹۵ در شهر کامیاران دفاع کردند.

لازم بە یادآوری است کە روژین ابراهیمی و دلنیا صبوری نیز روز اول خردادماه سال جاری به اداره‌ی اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در کامیاران احضار و تحت بازجویی قرارگرفته شدند و شاهو صادقی، امید احمدی، مهرداد صبوری و آرام محمدی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ بدون ارائه حکەم دادگاە بازداشت شدند کە در تاریخ ۵ خردادماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی با قید وثیقه آزاد شدند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان