زینب سکانوند در پای چوبە دار

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است مقامات زندان  ارومیە در صدد  هستند  کە حکم اعدام  زینب سکانوند را بە اجرا بگذارند.

در گزارش امدە است کە حکم اعدام خانم زینب سکانوند که به دلیل بارداری به تأخیر افتاده بود قرار است کە  در روزهای آینده به اجرا گذاشته شود. زینب سکانوند ٢٢ سال دارد و به اتهام قتل همسرش در سن ۱۷ سالگی به اعدام محکوم شد. او پس از ازدواج در زندان باردار شد و بارداری او اجرای حکم اعدام وی را به دورۀ پس از وضع حمل موکول کرد.  در اواخر مرداد ماە گذشتە خانم  زینب سکانوند برای وضع حمل به بیمارستان ارومیه منتقل شد، اما، نوزاد  وی مرده به دنیا آمد. به گفتۀ پزشکان شوک ناشی از اعدام همسر خانم سکانوند در زندان موجب مرگ جنین دو روز پیش از تولد بوده است.

زینب  سکانوند در یک خانوادۀ کم دارمد کورد در شرق کوردستان  به دنیا آمده و در سن ۱۵ سالگی با نخستین همسرش حسین سرمدی ازدواج کرد.  او در رابطە با ازدواج خود   گفتە است  کە اگر چه او این ازدواج را تنها بخت خود برای زندگی بهتر می دانسته، اما، اندکی پس از ازدواج همسرش دائماً او را کتک می زده و هدف دشنام قرار می داده است.

شکایت های متعدد زینب سکانوند علیه شوهرش در نزد پلیس بی نتیجه بوده  و شوهرش نیز مکرراً با تقاضای طلاق از سوی او مخالفت می کرده است. خانم سکانوند هنگامی که قصد داشته به خانواده اش بازگردد، پدر و مادرش نیز از پذیرش وی خودداری کردند.

زینب سکانوند به هنگام مرگ همسرش ۱۷ سال داشته است. او گفت که پس از دستگیری در نتیجۀ شکنجه های پلیس ارومیه مسئولیت قتل همسرش را پذیرفته است. او برادر شوهرش را عامل قتل همسرش معرفی کرده و افزوده است که مکرراً از سوی او مورد تجاوز قرار می گرفته است. او همچنین گفت کە  برادر شوهرش به او قول داده بود که اگر مسئولیت قتل برادرش را برعهده بگیرد او را خواهد بخشید و از قصاص وی خودداری خواهد کرد.

لازم بە یاداوریست کە در همین رابطە  سازمان عفو بین الملل نسبت به اعدام قریب الوقوع زینب سکانوند در ایران ابراز نگرانی کرده است و از مقامات ایرانی  خواستە است کە  بە اجرا گزاشتن  حکم اعدام وی را متوقف سازند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان