ممانعت و حمله پلیس ترکیە از تظاهرات کوردها

تظاهرات مذکور بزرگداشتی و یادبودی برای هواداران جان باختە سال گذشتە حزب دمکراتیک خلق‌ها (HDP) بود کە گذشتە در جریان حملە انتحاری و بمب‌گذاری جان خود را از دست دادند.

در تظاهرات بزرگی کە سال گذشتە در حمایت از حزب دمکراتیک خلق‌ها و برنامه‌های انتخاباتی آن انجام شد، درنتیجه یک حملە انتحاری، ۱۰۰ نفر جان باختە و بیش از ۲۰۰ نفر مصدوم و بەشدت آسیب دیدند.

حزب دمکراتیک خلق‌ها حکومت ترکیە را بە سهل‌انگاری و خبر داشتن از این حملە انتحاری متهم کردە بود.

شواهد و مدارک هم حاکی از نقش دولت ترکیە در این اقدام ضد بشری بود، در تمامی حملات انتحاری کە سال گذشتە در شمال کوردستان و ترکیە اتفاق افتادند، این حملات تماماً متوجه کوردها بوده و تجمعات آن‌ها را هدف قراردادند.

دولت ترکیە نیز هیچ گونە اقدمی جهت جلوگیری، شناسایی و بازداشت متهمان و مجرمین انجام ندادە و پروندە این حملات انتحاری بدون کوچک‌ترین رسیدگی، مختومە اعلام‌شده‌اند.

امروز نیز پلیس ترکیە به تجمع بزرگداشت قربانیان انفجار سال گذشته آنکارا حمله و تظاهرات کنندگان را متفرق کردە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان