تداوم آتش‌سوزی در شرق کوردستان

بنابە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان در هفته‌ی جاری برای سومین بار عامدانه آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع جای جای شرق کوردستان اتفاق افتاد و خسارات فراوانی به طبیعت بکر شرق کوردستان وارد آمد.

در این هفتە جنگل‌ها و مراتع حیدریە از توابع گیلان غرب از سوی افراد ناشناس طعمە حریق شد.

انجمن سبز زاگرس چندین روز مشغول خاموش نمودن آتش بوده اما بە علت شعله‌های زیاد آتش و نبود امکانات مهار نشدە و از مردم و فعالین دوستدار محیط‌زیست خواهان کمک و مساعدت شدند.

این در حالی است کە برای چندمین بار آتش‌سوزی‌های عمدی در جنگل‌ها و مراتع منطقە ناو دار گیلان غرب به وجود می‌آید و تاکنون نیز ادامە دارد و خسارات فراوانی بە جنگل‌ها و مراتع این مناطق زدە است.

شایان‌ذکر است جنگل‌های این مناطق برای چندمین بار است کە دچار حریق شدە و فعالان محیط‌زیست خسارات واردە را بالغ‌بر ۱۵۰۰ هکتار توصیف کردەاند.

در این راستا چند روز پیش تر هم در مریوان هنگام اعتراضات مدنی مردم در خیابان‌ها، نیزارهای دریاچە زریبار آتش زدە شدەاند.

جمهوری اسلامی برای انتقام از مردم شرق کوردستان دست بە آتش زدن عمدی جنگل‌ها و مراتع کوردستان نمودە است.

این در حالی است کە کشورهایی کە در آن‌ها جنگ و خونریزی است بە اندازە کوردستان طعمە حریق و آتش‌سوزی نمی‌شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان