تداوم اعتراضات مدنی در شرق کوردستان/ شروع مجدد اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم برای اعتصاب عمومی در شهر بانه

بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان گروهی از فعالان مدنی شهر بانه در اعتراض بە کشتار بی رویە کولبران و کاسب‌کاران در شرق کوردستان از سوی نیروهای انتظامی و سپاهِ جمهوری اسلامی، اقدام بە برگزاری کمپین با شعار (همە صدای کولبران مرزهاییم) و همچنین از همە اقشار شهر بانه خواستار شدند روز شنبه ۱۷ مهرماه همە ی مغازه‌ها خود را تعطیل کنند و با همراهی این کمپین بە این اعتراض بپیوندند.

شایان‌ذکر است بنا بە گزارش‌های متعدد از سوی جمعیت حقوق بشر کوردستان هنوز در وضعیت شرق کوردستان تغییری حاصل نشدە و با مناطقی کە در جهان جنگ و خونریزی صورت می‌گیرد همانند است و همەی اقشار جامعەی شرق کوردستان را مورد آسیب قراردادە است.

اجراشدن سیاست‌های تبعیض‌آمیز و خصمانه جمهوری اسلامی علیه ملت کورد به‌جز فقر و تنگدستی و امنیتی شدن بیشتر کوردستان بهرەای نداشتە است؛ و آن‌ها همچنان جنگ ستیزانە با کشتار کولبران و کاسب‌کاران. نابودی عامدانه محیط‌زیست بە علت سدسازی‌های غیراستاندارد، آتش زدن عمدی جنگل‌ها و مراتع کوردستان، انتقال آب کوردستان بە دیگر نقاط ایران، وفور مواد مخدر و توزیع و پخش آن میان جوانان کورد، دستگیری و تهدید فعالان سیاسی و مدنی کوردستان، فشار مضاعف بە نهادهای مدنی و فعالان عرصه زنان در کوردستان، دستگیری زنان مریوانی و تهدید آن‌ها، ممنوعیت دوچرخە سواری زنان، تصادف‌های مکرر در جاده‌های غیراستاندارد و مرگبار و …

این‌ها در حالی است کە در طی سرکار آمدن جمهوری اسلامی به‌صورت مداوم همت بە نابودی شرق کوردستان با انواع ترفندهای مختلف زدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان