ربودن یک زن و شوهر در بانە توسط نیروهای امنیتی اطلاعات سپاە

ک.م.م.ک:

چهارشنبە اول آذر ماە ۱۴۰۲ خورشیدی، دوشهروند اهل بانە بە اسامی باسط عبدپناە ۴۲ سالە و سحر فریدونی ۳۵ سالە، توسط نیروهای امنیتی سپاە پاسداران در شهر بانە ربودە و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.

بر اساس گزارش خبرنگار KMMK، شهروندان ربودە شدە زن و شوهر بودە کە دارای یک فرزند دختر هستند و تاکنون علی الرغم پیگیری مستمر خانوادەهای آنان، هیچ نهاد امنیتی رژیم ایران مسئولیت بازداشت آنها را بەعهدە نگرفتە است.

لازم بە ذکر است، تا لحظە تهیە ونشر این خبر از سرنوشت و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید