رسانە های آزاد و مستقل کوردی از سوی دولت تورکیه توقیف شدند

بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: فدارسیون روزنامەنگاران اروپا (EFJ) برعلیە دستور (یوتل سات) برای توقیف (مەد نووچە) نارضایتی نشان داد و بیاننامەی منتشر کرد و خواستار این شد کە این مرکز در دام دولت تورکیه قرار نگیرد کە می خواهند صداهای آزاد را خفە و ساکت نمایند.

بعد از اینکە دولت تورکیه چندین کانال در ترکیە و شمال کوردستان را توقیف کرد اکنون اقدام بە توقیف کانال های کوردی کە در اروپا روی آنتن می روند را دارد و مانع از پخش آنها می شود.

در متن بیاننامە فدارسیون روزنامەنگاران آمدە است کە لازم است حق نشر اطلاعات آزاد و اطلاع رسانی بە ملت کورد محفوظ بماند و نباید یوتل سات برای مخالفت علیە رسانە های آزاد بە دولت ترکیه کمک و مساعدت نماید.

دراین متن آمده کە دستور یوتل سات برای توقیف «مد نووچە» بە علت فشارهای دولت ترکیە می باشد.

بنا بە خبر منتشر شدە از سوی «رۆژ نیوز» کە در این بارە اعلام کردە است: در بیان نامه فدراسیون روزنامەنگاران آمدە کە 20 کانال رادیویی و تلویزیونی اپوزیسیون بە صورت غیر قانونی از سوی دولت ترکیه و ترک سات توقیف شدە اند و اکنون دستور توقیف مد نووچه نیز اعلام شدە است.

در آن اطلاعیه از رودلف بلمر مدیریت ماهوارە یوتل سات خواستار شده است کە برای دفاع از حق صداهای آزاد و مستقل و حمایت از اطلاع رسانی آزاد برای ملت کورد ودر این راستا مد نوچه در اطلاع رسانی و پخش برنامه های خود تدوام داشتە باشد.

در این خصوص اعلام شدە کە نباید یوتل سات در یورش بە تلویزیونهای آزاد و مستقل، از دولت ترکیه حمایت کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان