دریاچه زریبار در آستانە خشک شدن

دریاچه زریبار در ۵  کیلومتری شهر مریوان در شرق کوردستان در آستانە خشک شدن است . این دریاچە بزرگ‌ترین دریاچه آب شیرین در جهان می باشد.

این دریاچه طبیعی از آب و چشمه های کف و سطح زیرین خود تغذیه کرده و هیچ گونە آبی خارج از بستر خودش بە آن وارد نمی‌شود و خود سرچشمه رودخانه‌های دیگر نیز است.

با توجه به تغییرات و اقدامات نادرست اکنون زریبار در آستانە خشک شدن قرار گرفته است. 

استفاده بیش از حد  آب دریاچه به منظور آبرسان به مزارع و کشتزارهای کشاورزی، عدم رسیدگی و تمییز نکردن دریاچه و اطراف آن کە روز بە روز نیز بە آن افزودە می‌شود، افزایش چاه های عمیقدر محیط اطراف دریاچه و…  از عوامل موثر و اصلی در خشک شدن  این دریاچه هستند.

دریاچه زریبار موردتوجه گردشگران و مسافران زیادی واقع شدە کە ماهی‌های زیادی نیز در اکوسیستم این دریاچه موجود است.کە از ماهی‌های این دریاچه کە منبع درآمدی برای مردم شهرستان مریوان نیز است.این دریاچه ازلحاظ آب‌وهوایی نیز نقش مهمی در اکوسیستم مریوان دارد.

با توجه بە نقش پراهمیت این دریاچه،  حکومت جمهوری اسلامی ایران هیچ توجهی بە آن نمی‌کند و بالعکس با سیاست های نادرست مانند سد سازی مشکلات محیط زیستی و اکوسیستمی فراوانی برای این  دریاچه به وجود آورده است.

 برنامه‌های غیراستاندارد،  بی‌توجهی مسئولان  و عدم تخصیص بودجه لازم  روز بە روز مرگ دریاچه زریبار را نزدیکتر  کردە است. 

جمعیت حقوق بشر کوردستان