زخمی شدن یک کولبر در ارتفاعات بانە

ک.م.م.ک:

پنجشنبە ۱۳ مهرماە ۱۴۰۲ خورشیدی، یک کولبر با هویت صفر رستمی اهل سرپل ذهاب در ارتفاعات هنگەژاڵ بانە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح رژیم ایران زخمی شد.

بر اساس گزارش، نیروهای مسلح ایران بدو اخطار قبلی با شلیک اسلحە ساچمەای بە سوی دستەای از کولبران موجب زخمی شدن کولبر مذکور ازناحیە پشت شدەاند.


لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر از وضعیت سلامت کولبر زخمی شدە، اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید