جنبش آزادی در چنبرەی رژیم ترور و وحشت

سالی کە سپری شد از بسیاری از جهات بسیار متفاوت می نمود، در ٢٥ شهریور سال گذشتە ــ۱٤۰۱ــ دختری از دیار کوردستان در چنگال دژخیمان ئازادی در پایتختی کە تنها بوی مرگ می دهد، گرفتار میشود و چند روز بعد پیکر بی جان وی را بە کوردستان، سرزمین ئازادیخواهان و مدافعان کرامت انسانی، باز می گردانند. داستان متفاوت سال گذشتە از همان لحظات ابتدایی در آرامستان آیچی سقز آغاز شد مردمانی کە جهت شرکت در مراسم خاکسپاری دختری کە قربانی تمامیت خواهی و افکار ضد بشری شد، گرد هم آمدند کە واقعە درگذشت وی را تسلت گویند و پیامی  نە تنها بە دولت اشغالگر کوردستان و قاتلان دختر کوردستان، ژینا امینی بلکە بە مردم ایران مبنی بر اصرار هرچە تمامتر بر دفاع از حق حیات و حق انتخاب ئازاد دهند.
ولی برگزاری چنین مراسم باشکوه وداع با یکی از فرزندان سرزمین عشق و ئازادی تنها سرآغازی غیرە منتظرە بود.اعتراضات گستردە بە این جنایت ضد بشری در سقز آغاز شد و از اقصی نقاط کوردستان در جهت محکوم کردن این جنایت بە خیابان ها آمدند. روز بە روز اعتراضات گستردەتر شد و مردم ایران نیز کە خود از فساد و قوانین طالبانی این حکومت بە ستوە آمدە بودند خود را مخاطب شعار اصلی این جنبش “ژن،ژیان،ئازادی” می دیدند شعاری که حکایت از سه اصل ژن بەعنوان نماد انسانی کە استقلال و کرامت از وی غصب شده, ژیان به مثابه گرانمایه ترین سرمایه انسان و در نهایت ئازادی, مهمی کە حافظ دو اصل نخستین است به جریان اعتراضات پیوستند.
هرچە اعتراضات شکل جدی تری بخود می گرفت, اعمال توحش سرکوبگرایانەی دولت ایران علیه مردم معترض به شکلی عیانتر مشاهده میگردید.
این اعمال توحش و سرکوب در کوردستان ابعاد بسیار وسیع تری داشت به گونەای کە از ادوات و ماشینهای جنگی جهت خاموش کردن اعتراضاتی که به سمت سازماندهی و تداوم حرکتی جدی در راستای گذار از حکومت جمهوری اسلامی در ایران و زیر سوال بردن تمام گونه مشروعیت حاکمیت ایرانی در کوردستان پیش میرفت.در این خصوص می توان از شهری به اسم شنۆ(اشنویە) در استان ورمێ(ئورمیە) اشارە کرد کە شهر بە صورت کامل به دست مردم افتاد و در احادی از شهرهای دیگر که مردم با هجوم به نهادهای حاکمیتی درصدد بازپسگیری قدرت محول شده به حاکمیتی ناشایست و افراد متعهد به اصول حاکمیت و عاری از هرگونه تخصص سپرده شده اند, برآمدند.
در میانیه این درگیریها افراد بسیاری جان سپردند و عدەای کثیر دستگیر شدند و تعداد آنانی که بعد از گذشت ماه ها هنوز خبری از سرنوشت ایشان در دسترس نیست نیز کم نیستند.
نە تنها شلیک با اسلحه جنگی,ا ستفاده از ماشینالات سنگین همچون زره پوش و تانک و هلیکوپتر در حین حضور شهروندان عادی و افراد غیر مسلح در خیابانها, که نمونەهای بارز جنایت جنگی علیه جامعه مدنی محسوب می شوند, بلکه هنگام دستگیری افراد و در زندان ها,  شکنجه,تجاوز جنسی و تهدید آنان چنان شکل وقیحانەای بخود گرفت که چندین نفر در اثر این حجم از توحش و فشار جان باختند و عدەی دیگری به اعدام, پرداخت جریمەهای سنگین و اخراج از محل کار و … محکوم شدند.
حتی افرادی نیز که بەصورت مستقیم در این جنبش شرکت نداشتند صرفا جهت نسبت خانوادگی از جانب حاکمیت مورد آزار و اذیت و گاها شکنجه و زندانی کردن و فشارهای روح و روانی قرار گرفتند. منتهی هیچ کدام از موارد عنوان شده دلیلی بر عقب نشینی ئازادی خواهان نشد و روح ئازادیخواهی و عدالت طلبی همچنان در بین مردم کاملا مشهود است.
و این مهم حاکمیت ایرانی را در روز سالگرد دختر کوردستان, ژینا با اعتصابی عمومی و یکدست مردم در کوردستان مواجه کرد که پیامی روشن دربر داشت که این پیام حاکی از آنست, شاید حضور در خیابان در این روزها به شکل و شیوەی ماه های ابتدایی شروع جنبش نیست ولی کماکان آرمانهای جنبش همچنان زندە هستند و تلاش ها در جهت رآلیزه کردن آرمانهای جنبش تداوم خواهد داشت.

همچنانکە اشارە کردیم از جنایات قرون وسطایی رژیم تروریست پرور جمهوری اسلامی، استفادە از اسلحەهای ساچمەیی کە باعث فلج، کوری، عقیم شدگی و کشتار بسیاری از مردم و جوانان و بخصوص دختران جوان بە ستوە آمدە از سیستم جهل و جنایت شد تا جایی کە باشلیک بە آلت تناسلی جوانان و دختران آنان را برای همیشە دچار فلج جنسی و بیماریهای لاینحل روانی کردە است.

جنایات جمهوری اسلامی با این همە توحش بسندە نکرد و نوک نیزەاش را همگام با دیگر اشغالگران کوردستان بسوی احزاب کوردی کە مرکز و مغز سازماندهی این جریان آزادیخواهانە هستند نشانە گرفتە و با ترور و ترعیب بسندە نکردد بلکە جهت خلع سلاح و بە اسارت کشیدنشان سدها میلیون دلار هزینە کردە تا جوهرەی آزادیخواهی را در کوردستان خاتمە دهد در حالی کە نیک میداند کە جوهرەی جنبش در درون جامعەی کوردی سالهاست کە ریشە دوانیدە و با وجود اینکەروزانە دهها شهروند کورد را در شهرهای کوردستان بازداشت میکند و از نوجوان ١٢ سالە تا پیرمرد ٧٠ سالە در میان بازداشت شدگان وجود دارند و هر کدام را تحت طرح اتهامی ب محاربە و یا حبسهای طویلل مدت محکوم میکند و در فضای مجازی هم هر روز با سناریوی نوینی جهت خدشەدار کردن جنبش حو طلبانە مردن کورد اقداماتی انجام میدهد و در همراهی با جمهوری اسلامی بسیاری دیگر از تمامیت خواهان و پان ایرانیستهای خارج از کشور پازل نابودی ملت کورد را کامل میکنند.

ئەڤین.س.ح

دیدگاهتان را بنویسید