سنندج؛ تعیین زمان جلسە دادگاهی پوریا جواهری بە اتهام محاربە

ک.م.م.ک:

مصطفی احمدیان وکیل پوریا جواهری زندانی سیاسی گفتە، جلسە رسیدگی موکلش بە اتهام محاربە در ١٥ مهرماە سال جاری ساعت ١٠صبح در شعبە اول دادگاە حکومت ایران در سنندج ” سنە ” برگزار خواهد شد.

لاز بە یادآوری است، پوریا جواهری ٨ آذرماه ١٤٠١ پس از احضار به اطلاعات پاسداران در کامیاران بازداشت و پس از حدود ٢ ماە بازجویی در بازداشتگاە اطلاعات سپاە بە زندان حکومت در آن شهر منتقل و نهایتا در شهریورماە سال جاری بە زندان حکومت در سنندج انتقال دادە شد.

وی در ٢٢ اسفندماه ١٤٠١، تحت تدابیر شدید امنیتی با دست‌بند و پابند به خیابان ١٢ متری کامیاران منتقل و با تهدید مجبور به شرکت در سناریو “شرکت در اعتراضات و شلیک به سوی نیروهای سرکوبگر” شدە بود.

در مردادماه سال جاری، مصطفی احمدیان، وکیل پوریا جواهری از ارجاع پرونده موکلش به اتهامات محاربه از طریق قتل عمدی یکی از پرسنل نظامی، عضویت در گروههای مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و ضرب و‌ جرح عمدی چند مأمور نظامی به شعبه اول دادگاه انقلاب حکومت در سنندج خبر دادە بود.

پوریا جواهری در آذرماه سال گذشتە در تماسی کوتاه با خانواده گفتە بود، در یکی از بازداشتگاه امنیتی حکومت در سنندج، تحت شکنجە یکی از دندەهای قفسە سینەاش شکستە است.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید