بلاتکلیفی یک زندانی سیاسی پس از گذشت نزدیک بە ۵ سال

ک.م.م.ک:

یک شهروند اهل پیرانشار(پیرانشهر) با هویت رسول اسماعیل پور ٣٧ سالە، متاهل و دارای دوفرزند ۱۶ و ۱۳ سالە پس از گذشت بیش نزدیک بە ۵ سال زندان در بلا تکلیفی بسر میبرد.

بر اساس گزارش خبرنگار KMMK، نیروهای امنیتی رژیم ایران در آذر ماە سال ۱۳۹٨ با یورش بە منزل این شهروند و پس از بازرسی کامل منزل، نامبردە را بازداشت و با خود بە ادارەاطلاعات رژیم در اورمیە منتقل کردند.

لازم بە ذکر است کە، رسول اسماعیل پور در سال ۹۹ بە زندان جیرفت در جنوب کرمان بە مدت ۱۰ سال تبعید و پس از دو سال با قید وثیقە بە مدت ۱۵ روز موقتا آزاد، سپس مجددا بازداشت و بە جیرفت منتقل می شود.

بر اساس برگە احضاریەای کە خبرنگارKMMK در اختیار مرکز حقوق بشری جمعیت حقوق بشر کوردستان قراردادە است، نامبردەاز سوی شعبە یک دادگاە کیفری رژیم ایران در اورمیە بە اتهامات جاسوسی برای کشور متخاصم و همچنین همکاری با سرویس امنیتی حکومت اقلیم کوردستان مورد بازجویی قرار گرفتە است.

خانوادە اسماعیل رسول پور تاکنون بە دلیل اینکە شاید بتوانند این شهروند را بدور از جنجال های خبر رسانی و بر اساس وعدەهای نهادهای امنیتی، آزاد کنند در خصوص پروندە وی سکوت کردە اما با بە نتیجە نرسیدن تلاشها و بی اساس بودن وعدەها تصمیم بە خبر رسانی وضعیت وی کردەاند.

شایان ذکر است کە، فرزندان اسماعیل رسول پور از یک نوع بیماری مزمن رنج بردە و وضعیت سلامت آنان بسیار وخیم گزارش شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان، نهادهی امنیتی رژیم ایران را مسئول سلامت و سرنوشت این شهروند دانستە و خواستار بەنتیجە رسیدن پروندەاین شهروند در اسرع وقت می باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید