آزادی دو شهروند با قید وثیقە

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارشات رسیدە بە مرکز خبری KMMK، یکشنبە ۲ مهرماە ۱۴۰۲ خورشیدی، آزاد عباسی زندانی اهل دیولان باقید وثیقە تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاە امنیتی رژیم ایران آزاد شد.

شایان ذکر است کە، آزاد عباسی ۲۷ شهریور توسط نیروهای امنیتی بدون ارائە دلیل، بازداشت شدە همچنین سال گذشتە نیز نامبردە بە دلیل شرکت در جریان خیزش سراسری بازداشت شدە و بە زندان محکوم شدە بود.

از سوی دیگر چهارشنبە ۵ مهرماە ۱۴۰۲ خورشیدی، امید اسدی فعال کارگری اهل سنندج(سنە) باقید وثیقە تا بە انجام رسیدن مراحل دادرسی موقتا آزاد شد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید